I.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1) Kapsam:

İş Bu Yönetim Planı 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununu 14/11/2007 tarih 5711 sayılı kanunla değişik İstanbul İli, K.Çekmece İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve tapunun;

F21C17D1A Pafta 582 Ada 1 Parsel,
F21C17D1A Pafta 582 Ada 2 Parsel,
F21C17D1A Pafta 582 Ada 3 Parsel,
F21C17D1C Pafta 582 Ada 7 Parsel,
F21C17D1D Pafta 582 Ada 8 Parsel,
F21C17D1B Pafta 582 Ada 11 Parselleri üzerinde yer alan Ticari donatı alanı ve üniteleri, yardımcı iş yerleri, sosyal tesis ve hizmet birimleri ve bunların yönetimi bakımından birbirleri ile bağlantılı olan birden çok parseli kapsayan “ONAYLI YERLEŞİM PLANINA GÖRE YAPILMIŞ VEYA YAPILACAK” olan birden çok yapıyı kapsar.

Demirciler Sanayi Sitesi ünvanlı Toplu Yapı birimi bundan böyle SİTE olarak adlandırılacaktır. Kat mülkiyeti kanunun ve ilgili diğer yasaların emredici hükümleri saklı kalmak koşuluyla “SİTE” BU YÖNETİM PLANINA GÖRE YÖNETİLİR.

Sitede Bağımsız Bölümlerin veya Ortak Yerlerin henüz tamamlanmamış olması iş bu YÖNETİM PLANININ UYGULANMASINA engel değildir.

Madde 2) Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde:

      İş bu Toplu Yapı Yönetim Planı sitedeki tüm kat malikleri arasında geçerli bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde; 634 sayılı K.M.K. ve bu kanunun değişik 5711 sayılı kanun hükümleri ile 4721 sayılı M.K.K. ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 3) Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

İş bu toplu yapı yönetim planının birinci kapsam maddesinde belirtilen pafta, ada, parseller ile onaylı yerleşim planındaki sitenin tüm bağımsız bölüm kat maliklerini, kat irtifak sahiplerini, onların mirasçılarını, bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını, satış, bağış, takas ve benzeri yollarla iktisap edecek olanlar ile bu sitede oturan ve çalışan bütün tüzel ve gerçek kişileri kendiliğinden bağlar. Bu tüzel ve gerçek kişiler yönetim planı hükümlerine aynen uymak zorundadır.

Madde 4) Yönetim Planının Değiştirilmesi:

İş bu Toplu Yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler ile bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan “TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULUNCA YÖNETİLİR.” Yönetim Planı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar.

Yönetim Planının değiştirilmesii toplu yapı kat malikleri kurulunun, bağımsız bölüm üye tam sayısının 4/5 (beşte dördünün) onayı ile değiştirilir.

Madde 5) Tanıtımlar ve Tarifeler:

 1. Site: Tasdikli yerleşim planına göre Toplu Yapı kapsamında bulunan birden çok yapı (işyeri, Ticari ve Sosyal donatıları, tüm ortak yerler, benzeri tüm yapı ve alanlardan oluşan yerleşim biriminin tamamı) SİTE olarak tanımlanmıştır.
 2. Bağımsız Bölüm: Ana Gayrimenkulden herhangi birisinin üzerinde yer alan yapıların (Blokların) projesine uygun olarak yapılmış ve başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan K.M.K. hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlere Bağımsız Bölüm
 3. Kat Maliki: Site veya toplu yapı dahilinde kat irtifakına göre kurulmuş bulunan bağımsız bölümlerin mülkiyet haklarına sahip olan tüzel ve gerçek kişileri ifade eder.
 4. Ana Gayrimenkul: Toplu Yapı içerisindeki arsa ve üstüne yapılı her şeyi (ana yapıları ve alt yapıları vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan gayrimenkullerin bütünüdür.
 5. Ortak Yer: 634 sayılı K.M.K. ve (değişik 5711 sayılı kanun) 4. Maddesinde sayılan yerler ile Toplu Yapı kapsamında bulunan birden çok yapının ortak ticari, sosyal tesis donatı alanları, alt yapı tesisleri, blok ve bağımsız bölüm niteliğindeki diğer yapı ve tesislerin oturduğu ortak alanlar dışında kalan ve münhasıran bir bloğa tahsis edilmiş olan kullanma, koruma veya faydalanma için zaruri olan bütün ortak yerler yapı ve tesisler bu Yönetim Planının uygulanmasında ORTAK YERLER, ORTAK YAPI ve TESİS SAYILIR.
  Bu ortak yerler hangi ada, parsel üzerinde olursa olsun SİTE’deki tüm kat maliklerin ORTAK MALIDIR. Kat Malikleri tarafından (arsa paylarına bakılmaksızın) EŞİT OLARAK KULLANILIR.
  Ortak yerle ilgili olarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İzale-i Şuyuu) DAVASI AÇILMAZ.
 6. Sosyal Tesisler: Site içindeki ve Toplu Yapı kapsamındaki aynı veya değişik parsellerde yapılmış olan veya yapılacak olan Tapu sicil tüzüğünün 26. Maddesinde belirtilen şekilde, bağımsız bölüm mülkiyetine bağlı MÜŞTEREK ŞEY olarak tapuya tescil edilen, kullanma ve işletilmesiyle ilgili Site Toplu Yapı kat malikleri kurulunca belirlenecek esaslara göre hazırlanacak işletme yönetmeliğine göre TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM KURULU veya üçüncü gerçek yada tüzel kişi, tarafından işletilen toplantı salonu , spor alanları, ofis, dükkan, market, kafeterya vb.den oluşan tüm sosyal, kültürel ve ticari tesisleri ifade eder. Ortak yer olan bu tesisler hakkında ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyuu) davası açılamaz.
 7. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu: SİTEDE bulunan ve Toplu Yapı Maliklerinin oluşan kurul “BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ KURULU” olarak tanımlanmıştır.
 8. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu: Sitenin onaylı yerleşim planına göre Toplu Yapı Kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler ile bu kapsamda yer alan tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ve Toplu Yapı ile ilgili kararların alınmasında tek ve son söz sahibi olan kurula TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU
 9. Yönetim Kurulu: Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Kat Malikleri Kurulu tarafından kendi içinden seçilen ve bu kurul tarafından alınan kararları uygulayan ve SİTENİN her türlü yönetim işlerinden sorumlu ve yetkili olan kurulu ifade eder.
 10. Denetim Kurulu: Bu yönetim planı ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere Toplu Yapı bağımsız bölüm kat malikleri kurulu tarafından kendi içerisinden veya dışından seçilen denetim organını ifade eder.
 11. Yatay Kat Mülkiyeti: Bir parsel üzerinde tek katlı veya dublex veya triplex villalar şeklinde yapılmış yapılar üzerinde kurulan kat mülkiyetine yatay veya yaygın kat mülkiyetleri denir.
 12. Dikey Kat Mülkiyeti: Apartman şeklinde üst üste katlar inşa edilmiş binalarda kurulan kat mülkiyetine dikey kat mülkiyeti denir. Bir parsel üzerinde bir tek apartman olabileceği gibi, bloklar şeklinde birden çok apartman olabilir.
 13. Arsa Payı: Mülkiyete konu arsanın, bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.
 14. Eklenti: Bir bağımsız bölüm dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.
 15. Kullanma Hakkı: Kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma hakları kullanma hakkıdır.
 16. Sözleşme (Resmi Senet): Kat mülkiyetinin veya kat irtifakının kullanılmasına dair tapu sicil müdürlüğünden düzenlenen resmi senede sözleşme denir.
 17. Toplu Yapı: Bir veya birden çok imar parseli üzerinde belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmet birimleri ile birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.

II.BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI
TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU;

Made 6) Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri:

Sitede yer alan bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelen en üst karar organıdır. Yetkileri şunlardır;

 1. SİTE olarak ifade edilen ana gayrimenkul, ortak yer, ortak şey ve tesisler ile ilgili idari ve tasarruflu işlemlerde imar planı değişikliği, ifraz, tevhit Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesi uyarınca işlem yapmak (mülkiyet devri, ipotek, terkin, ayni hak tesisi vb.) konularda karar almak.
 2. Bilanço ve hesapların dökümü, gelir gider fark hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek.
 3. Site Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek gerektiğinde bunları azletmek.
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarları ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
 5. Kanun, Yönetim Planı ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu ileri sürülen Yönetim Kurulu Kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek.
 6. İşletme projesini tartışmak, incelemek ve kesin olarak karar vermek.
 7. Bağımsız bölüm maliklerinden tahsil edilecek, gider veya avans paylarının miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları (Faiz oranını) kesin olarak belirlemek.
 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işletme projesine yapılacak itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlamak.
 9. Yönetim Planı değişiklikleri ile ilgili önerileri inceleyip karar vererek, gerekli değişiklikleri yapmak.
 10. Sosyal tesisler gibi, Sitenin geneli ile ilgili İmar ve inşaatla ilgili konularda, bu yönetim planında belirlenen diğer konularda karar almak.
 11. Gündemdeki sair konuları görüşmek ve karara bağlamak.
 12. Genel Kurul OSB ve üst birliğe delege seçimi yapar.

Madde 7) Kurula Katılma ve Oy Hakkı:

 1. Toplu Yapı Kat Malikleri kurulunda her bağımsız bölüm maliki bir oy hakkına sahiptir. Bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak, şahsın kullanabileceği oy sayısı, Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların üçte birinden fazla olmaz.
 2. Bir bağımsız bölüme birden çok kimse malikse, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Her türlü tebligat o kişiye yapılır. Aralarında bir temsilci seçerek Site Yönetim kuruluna bildirmediği takdirde, bu kişilerin birisine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır. Bir bağımsız bölümün maliki tüzel kişi ise, bu tüzel kişilik Kat Malikleri kurulunda bu tüzel kişiliğin Yönetim Kurulunun görevlendireceği yasal bir temsilci tarafından temsil edilir.
 3. Bağımsız bölüm maliklerinden birisi medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun ise, bu kişiyi kanuni temsilci Bağımsız Malikleri kurulunda temsil eder.
 4. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren Bağımsız Bölüm maliki kurula ve görüşmelere katılır. Ancak oy kullanamaz.
 5. Toplu Yapı Kat Maliklerinin biri yerine tayin edeceği bir vekil, Bağımsız Bölüm Malikleri kuruluna temsilen katılabilir ve oy kullanabilir. Seçilen vekil bağımsız bölüm maliklerinden birisi olabilir. Ancak; aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Vekil yetkisini yazılı bir vekaletname ile kanıtlamak zorundadır.

Madde 8) Toplantıya Çağrı:

 1. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu her yıl haziran ayı sonuna kadar olmak üzere en az bir defa toplanır.
 2. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, toplantı tarihinden en az otuz gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü bir mektupla toplantıya davet edilir.
  Çağrıda toplanılan yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin gündeme alınması toplantıya katılanların en az beşte birinin vereceği teklifle mümkündür. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanmaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.
 3. Bağımsız bölüm maliklerinin toplantı için yaptığı başvurunun 15 gün içinde Site Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi üzerine Denetim Kurulu Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunu yukarıda belirtilen usul ve esaslara uyarak gerekli gördüğü her zaman toplantıya çağırabilir.
 4. Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Bağımsız Bölüm Maliklerinin en az üçte birinin yazılı talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı isteminde bulunan Kurul üyeleri, istemlerinde toplantını gündemini de belirtmek zorundadırlar.

Madde 9) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı, Divanın Oluşumu:

 1. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir.
 2. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.
 3. Nda ve bu Yönetim Planında özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler saklıdır. (KMK. Mad.24, 32, 42, 44, 45)
 4. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşılınca toplantıyı, Yönetici veya görevlendireceği bir üye açar. Ardından, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve üç katip üyeden oluşan divan heyeti seçilir.

Madde 10) Kararların Bağlayıcılığı:

            Bağımsız Bölüm Maliklerinin Kurulunun kararlarına, toplantıya veya alınan karara katılmış olmasalar dahi, bütün bağımsız bölüm maliklerini ve bağımsız bölümü her hangi bir şekilde onlardan devralmış olanları ve bağımsız bölümden yararlanan herkesi bağlar.

Karara muhalefet şerhi konulması sonucu değiştirmez. İlgili mahkeme tarafından alınmış olan kararın iptaline ilişkin kesinleşmiş veya uygulanmasının durdurulmasına ilişkin tedbir kararı verilmedikçe, ALINAN KARARLAR DERHAL UYGULANIR.

Alınan kararlar, tebliğe gerek olmaksızın, alındığı andan itibaren uygulanır. Tebliğ zorunlu olmamakla birlikte Site ilan panosunda alınan kararlar duyuru şeklinde asılabilir veya tüm Bağımsız bölüm maliklerine posta ile gönderilebilir.

Madde 11) Kararların Yazılması ve İmzalanması:

Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu kararları, Site Yönetim Kurulu tarafından tutulacak olan ve (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaralarını taşıyan ve her sayfası Noter mührü ile onaylı karar defterine yazılır veya tutanak yapıştırılır. Divan heyetince ve toplantıya katılan kurul üyelerince imzalanır. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmişse, tutanakları divanın imzalaması yeterlidir. Karar aykırı oy Verenler (arzu ederlerse) aykırılığın sebebini belirterek tutanağı imzalayabilirler.

SİTE YÖNETİM KURULU:

Madde 12) Seçim ve Çalışma Yöntemi:

 1. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu her yıl yapacağı seçim gündemde var ise toplantıda, en az BİR yıllığına, 5 Asil, 5 Yedek üyeden oluşan “SİTE YÖNETİM KURULUNU” seçer. En fazla 3 yıllığına aynı kişileri tekrar seçilmeleri mümkündür.
 2. Site Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman seçerek görev paylaşımı yapar. Sitenin yönetilmesiyle ilgili kararları, Yönetim Kurulu alır. Site Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri YÖNETİCİ sıfatını da taşır.
 3. Site Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
 4. Site Yönetim Kurlunun kararları, her sayfası Noter mührü ile onanmış bir karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karara aykırı oy verenler isterlerse aykırılığın sebebini belirterek kararı imzalayabilirler.

Madde 13) Sorumluluğu ve Görevleri:

 1. Site Yönetim Kurulu üyelerine aynen bir vekil gibi sorumludurlar.
 2. Site Yönetim Kurulu her yıl yapılacak olan Bağımsız Bölüm Malikleri Genel Kurulunda o tarihe kadar yapılan işlerin, elde edilen gelirlerin ve giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Site Yönetimi bu amaçla, gelir ve gider durumunu gösteren bir raporu toplantı çağrısıyla birlikte kurul üyelerinin bilgisine sunabilir. Gerektiğinde bu rapor ilan tahtasına daği asılarak, tüm bağımsız bölüm maliklerinin bilgisine sunulur.
 3. Site Yönetim Kurulu, İdari işlemler ve muhasebe ile ilgili gereken defter kayıt ve belgeleri tutar. Yaptığı giderleri belgeler. Bütün gider belgelerini gerektiğinden incelenmek üzere, yasalarda uzun süre öngörülmemişse asgari BEŞ yıl süreyle saklar.
 4. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunca alınan kararları yerine getirir.
 5. Site ortak yer ve tesislerini ve Tapu Sicil Tüzüğünün 26.mad. uyarınca Site malikleri adına kayıtlı olarak ortak yararlanmaya tahsis edilmiş olan tüm bağımsız bölümler işletir veya kiraya verir. Bunlarla ilgili sözleşmeleri ve hukuki işlemleri tamamlar. Site Yönetim Kurulu dilerse, Sitenin Yönetim Kurulundan karar alınması kaydıyla, Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bit üye yönetim kurulu başkan yardımcısı ile en az bir üye tarafından imzalanır.
 6. Site ortak yer ve tesislerinin ve bağımsız bölüm malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli tedbirleri alır. Bu konuda personel çalıştırabilir. Çalıştırılacak personel alımı ile ilgili karar ve sözleşmeleri düzenler ve yapar. Site çalışanlarının çalışmaları ve görevlerini düzenler ve denetler.
 7. Site ortak yer ve tesisleri için gerekli olması halinde, ayrı ayrı yararlanma, kullanma işletme yönetmelikleri hazırlar. Gerekli personeli istihdam eder.
 8. Sitede; Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonların oluşturulmasını ve desteklenmesini sağlar.
 9. Sitede; Haberleşme, ulaşım, alışveriş, güvenlik, temizlik gibi hizmetlerin yürütülmesini organize eder ve denetler. Site içinde ve dışında kalan yeşil alanlar, spor alanları, çocuk bahçeleri ve benzer tesislerin yapım, onarım, güvenlik ve işletme hizmetlerini yürütür. Dilerse bu işlerin yürütülmesi için servis veya işletme şirketleri ile sözleşmeler yapabilir.
 10. Site içerisinde yer alan projenin ortak mülkiyeti olan su–elektrik dağıtım-atık su yağmur suyu ptt. vb. alt yapı hizmetleri bakım onarım, işletme ve teknik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 11. Genel Kurulca kabul edilen İşletme projesi kabul edildiği tarihten itibaren kesinleşir ve uygulamaya konulur. Kesinleşen işletme projesinde belirtilen aidat ve avans ödemelerini belirtilen günde yapmayan bağımsız bölüm malikleri ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.
  Kesinleşen İşletme projesiyle ilgili kararlar İİK 68. Maddesinde belirtilen İtirazın kesin olarak kaldırılmasını sağlayan belgelerden sayılır.
 12. Bağımsız bölüm maliklerinden, Site, ortak giderleri paylarını ve bu giderlere ilişkin avansları toplar.
 13. Bağımsız bölümlerin site ortak gider ve avans borcundan ve faizlerinden, bağımsız bölümlerden kiracı olarak veya başkaca bir sebeple devamlı yararlanan kişi veya kuruluşlarda kat maliki ile birlikte malikine düşen site ortak gider avans payını doğrudan doğruya bu bağımsız bölümden devamlı yararlanandan isteyebileceği gibi, doğrudan doğruya bağımsız bölüm malikinden de isteyebilir.
 14. Bağımsız bölümden kiracı veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması, Bağımsız Bölüm Malikinin, Site ortak gider aidat payını ve varsa gecikme faizini ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İLK ve ASIL SORUMLU HER ZAMAN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİDİR.
 15. Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen bağımsız bölüm maliklerine veya gerektiğinde üçüncü şahıslara karşı dava ve icra takibi yapılmasına karar verir. Site aleyhine açılan dava ve takipleri takip eder. Bu tür işlerin yürütülmesi için yeteri kadar Avukat veya Avukatlık ücretleri genel giderlerden karşılanır.
 16. Sitenin tümünü ilgilendiren tebligatları kabul eder.
 17. Site kapsamındaki ortak yerleri ve tesisleri Sigorta ettirir.

SİTE DENETİM KURULU

Madde 14) Seçimi:

            Bağımsız Bölüm Malikleri Genel Kurulu her yıl yapılacak seçim gündemli yıllık toplantısında en az bir yıllığına, kurul üyelerinden en az İKİ ASİL ve ÜÇ YEDEK üyeden oluşan Denetim Kurulunu seçer. Aynı kişilerden tekrar seçilmesi mümkündür.

Madde 15) Çalışma Usulü:

            Denetim Kurulu en az ÜÇ ayda bir Site Yönetiminin hesaplarını inceler ve inceleme sonuçlarını bir ara raporla tespit eder. İnceleme sonucunda gerekli gördüğü takdirde, Bağımsız Bölüm Malikleri Kuruluna toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulundan ister ve bu husus 15 gün içerisinde yerine getirilmezse, kendisi kurulu doğrudan doğruya toplantıya çağırır.

Denetim Kurulu, her yıl yapılacak yıllık toplantıda, denetim sonucunu ve Sitenin yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini, yazılı olarak bir raporla Bağımsız Bölüm Malikleri kuruluna sunar.

Denetim Kurulu, incelemeleri sırasında gördüğü aksaklıkları ve tavsiyelerini devamlı olarak, yıllık toplantıyı beklemeksizin Yönetim Kurulunun bilisine sunar.

Denetme Kurulu, ara ve yıllık raporlarını, yönetime bildirdikleri hususları ve diğer kararları Noter mühürü ile tasdikli, bir deftere yazar ve imzalar.

III.BÖLÜM

BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 16) Hakları:

Bağımsız bölüm malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümleri üzerinde MK ve bu yönetim planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Medeni kanunun malike tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölümleri bizzat kullanabilecekleri gibi, kiraya da verebilirler.

Madde 17) İş Yerinin Kullanması:

 1. Bağımsız bölüm maliki, bağımsız bölümü, yürürlükteki yasalara ahlaka ve adaba aykırı kullanamayacağı gibi, kullandıramaz, kiraya veremez. Sitenin adını kötüye çıkaracak bir davranış ve faaliyette bulunamazlar.
 2. Bağımsız bölümün içyapısında değişiklik ancak kat mülkiyeti ve Site Yönetim Planı hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla mümkündür. İnşaatın taşıyıcı unsurlarına ve ana yapısına zarar verecek tadilat yapılamaz. Tadilat yapacakların Site Yönetimine başvurarak öncelikle proje onayı almaları zorunludur. Dış cephelerin kullanımı Site yönetimince belirlenen esaslara uygun olacaktır.
 3. Bağımsız bölüm maliki veya kullanan kişiler, İşyerlerinin dış yapısına ve bu yönetim planında ortak alan olarak belirlenen yerlerde işyerinin asli görüntüsünü, statik ve estetiğini bozacak şekilde hiçbir tadilat ve eklenti yapılamaz.
 4. İşyerlerinin çöpleri ve imalat artıkları Site Yönetimince belirlenen yerlere ve belirtilen şekilde ve şartlarda dökülebilir.
 5. Site yönetimince yazılı olarak izin verilen ölçü ve yerlerden başkaca yerlere tabela, reklam ışıklandırması, pano ve benzeri reklam araçları konulamaz. Site Yönetiminden izin almadan ön camlara veya bina cephelerine rekabete ilişkin veya reklam amaçlı duyurular yazılamaz, asılamaz. Site yönetiminin belirlediği esaslara uygun olmayan tabela, reklam ışıklandırması, reklam panosu, duyuru ilanları ve buna benzer araçlar üç gün ihtar süresinin içerisinde sökülüp kaldırılmadığı takdirde, yönetimce sökülür. Söküm masrafları % 50 fazlasıyla bağımsız bölüm malikinin veya kullanandan tahsil edilir. İtiraz edilemez.
 6. İşyerinin ısıtılması doğalgaz ile yapıldığından, İGDAŞ’dan onaylı, doğalgaz işletme projesine aykırı tadilat veya ilaveler yapılamaz.
 7. İşyerleri çevre ve toplum sağlığını göz önünde tutarak kullanılacaktır. Çevreyi ve komşuları rahatsız edici gürültü ve sarsıntı yapılmayacaktır.
 8. İşyerinin ön cephesi ile arka cephesine ve ortak alanlara teşhir ürün için dahi olsa, mamul veya yarı mamul malzeme veya artık çıkartılamaz.
 9. İşerlerinin ön, veya yan cephelerine pencere tipi klima veya klima ünitesi, havalandırma tesisatı veya TV anteni kurulamaz. Site yönetiminin belirlediği esaslara uygun olmayan klimalar, üniteler ve anteneler üç gün ihtar süresi içerisinde sökülmediği takdirde, yönetim tarafından sökülür. Söküm masrafları %50 fazlasıyla birlikte bağımsız bölüm malikinden veya kullanandan tahsil edilir.
 10. Normal kat betonarme döşemesi 350 kg/m2 hareketli yüke göre, çatı katı 200 kg/m2 hareketli yüke göre hesaplanmış ve inşa edilmiştir. Fazla yükleme yapılamaz. Sarsıntı verici Darbeli Makineler çalıştırılamaz.
 11. İşyerlerinde yapılan işin icabına göre bulundurulması zorunlu olan patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde ve malzemeler kaplı yerlerde muhafaza edilecektir. Site yönetiminin bu tür malzemelerin bulundurma ve saklama esaslarını düzenleyen kurallarına kesinlikle uyulacaktır. Yasal mevzuata uyulacaktır.
 12. Site içi trafik düzenlemesi Site Yönetimi tarafından belirlenecektir. Yönetim tarafından belirlenen trafik düzenlemesine kesinlikle uyulacaktır. Site içi yollara zarar verecek araç kesinlikle kullanılamayacak veya kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.
 13. Bağımsız bölüm maliki işyerini kiraya vermek istediğinde, durumu Site Yönetimine bildirecek ve Yönetim tarafından hazırlanan örnek kira sözleşmesine uygun kira sözleşmesi yapacak ve örneğini yönetime verecektir. Kira sözleşmesi ile belirlenen bir aylık kira bedeli, ortak alanlar teminatı olarak Kiracı tarafından Yönetimin göstereceği hesaba teminat olarak yatırılır. Teminat iadesinde faiz talep edilemez.
 14. İşyerleri Yönetimce belirlenen amaçlar dışında bir iş veya hizmet için kullanılamaz.
 15. Yönetim kurulu tarafından tayin edilecek güvenlik görevlileri ortak yerlerin, müşterek mahallerin ve ana yapının emniyetini temin maksadı ile görevlendirileceklerinden, her bağımsız bölüm maliki kendi bağımsız bölümünün şahsi eşyaları üzerinde meydana gelecek zararlardan kendisi sorumludur. Malikler kurulunun sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Her bağımsız bölüm maliki veya kiracısı işyerlerinin güvenliği ile ilgili olarak güvenlik kamerası veya alarm taktırmalıdır. Ayrıca işyerlerinde kendi imkanları ile özel güvenlik elemanı bulundurabilir.

Madde 18) Sitede Faaliyet Gösterecek İş Kolları:

Demirciler  (imalatçı-satıcı-yedek parça- montaj-ferforje-doğrama), makine imalatı, elektrik makine ve aletleriyle uğraşanlar, madeni eşya imalatı ile uğraşanlar, tornacı ve tesviyeciler, presçiler, kaynakçılar, ziraat alet ve makine tamircileri, alüminyum imalatçıları ve doğramacıları, elektrikli makine ve cihaz tamircileri ile her türlü metal-demir işiyle ilgili küçük sanayi iş kollarından birinde faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

ORTAK YERLER

Madde 19) Ortak Yerler:

 1. Temeller ve ana duvarlar, merdivenler, merdiven sahanlıkları, ortak çöp kanalları ve ortak çöp toplama üniteleri,
 2. Genel giriş yapıları ve giriş kapıları, bağımsız bölümleri ayırma ortak duvarlar, taban, tavanlar ve koridorlar,
 3. Açık ve kapalı otoparklar, ortak garajlar, parklar, havuz, sosyal tesis, spor alanları, çocuk parkları, oyun ve gezinti alanları, bisiklet yolları, koşu parkları, dinlenme yerleri, yaya yolları,
 4. Kalorifer dairesi, kalorifer kazanları, motorlar, pompalar, jeneratörler, Soğuk ve Sıcak su tesisatları, kuyu ve sarnıçlar, genel su depoları, ve tanklar, yakıt depoları, ve asansörler bunların her türlü tesisatı,
 5. Sığınaklar, müşterek su, doğalgaz, ortak elektrik tesisatı, sayaçlar, telefon için ortak şebeke, ortak TV antenleri ve tesisatı.
 6. Çatılar, üst katların balon siperlikleri, bacalar, yağmur olukları, genel dam terasları, genel kanalizasyon tesisatı.
 7. Tapı Sicil Tüzüğünün 26.maddesi uyarınca tapuya tescil edilmiş yerler, Sosyal tesisler.

Yukarıda yazılanlar dışında kalan yine ortaklaşa kullanma, koruma veya faydalanma için zaruri olan, diğer yerler veya şeyler de ortak yer konumuna girer.

ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 20) Hakları:

 1. Bağımsız bölüm malikleri veya bağımsız bölümü kullanan kişiler Sitenin tüm ortak yerlerinden ve tesislerinden yararlanma hakkına sahiptirler.
 2. Site Yönetimi ortak yer veya tesislerden her hangi birisinin kullanımını bellir bir ücrete bağlayabilir.

Madde 21) Yükümlülükleri:

Bağımsız Bölüm Malikleri veya kullananlar:

 1. Bulundukları yapının mevcut mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdurlar.
 2. Site yönetiminin yazılı iznini almadan, bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisat ile değişik renkte dış boya yapamazlar.
 3. Site ortak yer ve tesislerinden yararlanırken, yer ve tesislere zarar verecek veya diğer bağımsız bölüm maliki veya kullanımı rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, yaralanma halinde Site Yönetimi tarafından belirlenen kurallara ve düzene aykırı davranamazlar.
 4. Ortak yerlerle ilgili olarak ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyuu) davası açamazlar.

IV. BÖLÜM

ORTAK GİDERLERE KATILMA

Madde: 22) Genel Kural (Ortak Gider):

 1. Site alanı içerisinde veya çevresinde bulunan kamuya bırakılmış olan yol, spor tesisleri, park, okul, cami vs. gibi yer ve tesislerin bakımı, onarımı ve işletilmesi Bağımsız Bölüm Malikleri kurulunca üstlenilmişse, bunlara ilişkin giderlerde site ortak giderleri sayılır ve bağımsız bölüm malikince karşılanır.
 2. Sonradan malik olanlar, bağımsız bölümü satın almadan önce, Site Yönetimine başvurarak önceki malikin borcu olup olmadığını öğrenmek ve borcun olmadığına dair yazılı belge almak zorundadır. Aksi halde, Önceki malikin Site Yönetimine olan tüm borç ve faizlerinden sorumludur.
 3. Elektrik Enerji Hizmeti:
 4. Sitemize elektrik dağıtımını veren kurum ve kuruluşların ana Trafodaki elektronik sayacı okumalarından ve site genelinde kesecekleri tek tüketim bedeli üzerinden, tüm bağımsız bölümlerin elektrik sayaçları okunarak tüketimleri oranında dağılımı yapılır ve tahsil edilir.
 5. Ortak yerlerde kullanılan aydınlatma ve elektrik giderleri takılacak elektrik kontrol saatleri ile tayin ve tespit edilir. Genel Elektrik giderlerine göre nispetlenerek bulunacak (Trafo-Tesis gideri) tutarı genel masraflara ilave edilerek elektrik tediyatı yapılan ayı takip eden ay içinde tahsil edilir.
 6. İşyerlerinde kullanılan elektik için, şu şekilde hareket edilecektir.
 7. İşyerinde mal sahibi yada kiracının elektrik saati(aktif-reaktif kapasitif ölçümlü dijital sanayi elektrik saati) konulması zorunludur. Bu suretle, elektrik saati bulunan bağımsız bölümlerin her biri için tutulacak ayrı okuma listesine göre, hesap edilecek elektrik sarfiyatı da genel elektrik giderlerine nispetlendirilerek, bulunacak masraf karşılığı o bağımsız bölüme ait masraf makbuzunda ayrıca bulunan elektrik masrafları hanesinde gösterilmek suretiyle tahsil edilecektir.
 8. İşyerlerinde elektrik saati bulunmayan bağımsız bölümlere elektrik verilmez, Enerji sarfiyatı yapan işyerlerinin kendi adına elektrik sözleşmesi yapması şarttır. Bağımsız bölümlerin merdiven girişlerinde bulunan kofralara işyerlerinin ve kiracıların müdahale etme hakları yoktur. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen bağımsız bölümlerin sahibi yada kiracısı elektrik kesimi ve açımı sırasında oluşabilecek hasarlardan sorumludur. Abone elektrik saati ve kofra üzerindeki mühürlerin muhafazasından sorumludur. Son ödeme tarihine kadar elektrik borcunu ödemeyen bağımsız bölümlerin elektriği kesilir. Borcu veya başka sebeplerden elektriği kesilen abone elektriğini açarak veya açtırarak kullanması halinde kaçak elektrik kullanım işlemi uygulanır. Yönetim kurulunun yazılı izni olmaksızın abone olmadan usulsüz elektrik tüketimi ve kullanımı yasaktır.
 9. İçme Su Tüketimi:
  Sitede kullanılan su masraflarının tahsilatı şu şekilde yapılacaktır.
 10. Sitemize iski içme suyu dağıtımını veren kurum ve kuruluşların ana su sayacını okumalarından ve site genelinde kesecekleri tek tüketim su bedeli üzerinden, tüm bağımsız bölümlerin su kontrol sayaçları okunarak tüketimleri oranında dağılımı yapılır ve tahsil edilir.
 11. Ortak yerlerde kullanılan suların ki, bunların miktarı takılacak su kontrol saatleri ile tayin ve tespit edilir. Genel su giderlerine göre nispetlenerek bulunacak tutarı genel masraflara ithal edilerek su tediyatı yapılan ayı takip eden ay içinde tahsil edilir.
 12. İşyerlerinde kullanılan sular için, şu şekilde hareket edilecekti.
 • İşyerlerinde mal sahibi ya da kiracının su saati taktırması zorunludur. Bu suretle su sayacı bulunan bağımsız bölümlerin her biri için tutulacak ayrı okuma listesine göre hesap edilecek su sarfiyatı da genel su sarfiyatı da genel su giderlerine göre nispetlenerek, bulunacak masraf karşılığı o bağımsız bölüme ait masraf makbuzunda ayrıca bulunan su masrafları hanesinde gösterilmek suretiyle tahsil edilecektir.
 • İşyerinde su saati bulunmayan bağımsız bölümlere su verilmez. Su vanaları iptal edilir. Kontrol saatlerinde tespit edilen su sarfiyatı m3’ünün miktarının arsa payları oranın bölüştürülmek suretiyle, bulunacak tutarına iştirak edeceklerdir. Bu suretle bulunacak miktar da, o bağımsız bölümün masraf makbuzunda ayrıca bulunan su masrafları gösterilmek suretiyle tahsil edilecektir. Netice olarak, ortak, ortak yerlerdeki su sarfiyatına bu yerlere konulacak su saatlerinden (kontrol saati) alınacak sonuca göre, yapılacak okumaya göre, veya sonra kalacak bakiyeye, arsa payları nispetinde katılmak suretiyle iştirak edilmiş olacaktır. Yönetim kurulu kontrol saati takılmasında işin hacmi veya çalışan işçilerin sayısı icabı zaruret gördüğü durumlarda kat malikleri ve kiracıları bu öneriye uymak ve masrafları kendilerine ait olmak üzere bir kontrol saati taktırmak ve bozulduğunda tamir ettirmek veya yenisi ile değiştirmek mecburiyetindedirler. Su sayacı taktırmayan bağımsız bölümlerin suyu yönetim kurulunca kestirilir. Son tarihine kadar su tüketim borçlarını ödemeyen bağımsız bölümlerin suyu kesilir. İşyerleri ve kiracıları sayaç ve üzerindeki mühürlerin muhafazasından sorumludur.

Madde 23) Ana Gayrimenkulün Ortak Giderlerine Katılma:

 1. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
 2. Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım koruma güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak olan avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Bağımsız bölüm malikleri, sitedeki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kullanma imkanı olmadığını ileri sürmek suretiyle site ortak gider aidat payı ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

Madde 24) Faiz:

Site Ortak Gider Avans payını (aidatının) tamamını, İşetme projesinde belirtilen tarihte ödemeyen bağımsız bölüm maliki hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşer. Ödemede geciktiği günler için Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu tarafından başkaca bir oran kararlaştırılmamışsa aylık %10 GECİKME FAİZİ ödemek zorundadır. Bu konuda ayrıca bir karar alınmasına gerek olmadan, Site yönetimi tarafından otomatikman faiz tahakkuku yapılır.

Madde 25) Diğer Konular:

 1. Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen bağımsız bölüm malikine, diğer yatırımlarla birlikte Site Yönetim Kurulunun kararı ile borcunu ödeyinceye kadar, Site ortak yer – tesis ve hizmetlerden yararlanmasının durdurulması yaptırımı da uygulanabilir.
 2. Bu site yönetim planında belirtilen kurallara uymayan veya aidat ve anası ödemelerini zamanında yapmayan bağımsız bölüm malikleri aleyhine Site Yönetimi tarafından yapılacak İcra takipleri ve açılacak davalarda KÜÇÜKÇEKMECE adliyesi ve İcra Daireleri yetkilidir.

V.BÖLÜM

ÇEKİLMEZLİK HALİ VE MÜLKİYETİN DEVRİNİ İSTEME HAKKI

Madde 26) Bağımsız Bölüm Maliklerinden biri, borç ve yönetim planı ile kendisine yüklenilen yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle, diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını onlar için “ÇEKİLMEZ HALE GETİRECEK” derecede aykırı davranırsa, bağımsız bölüm malikleri adına Site Yönetim Kurulu o bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının KMK. Nın 25.maddesi uyarınca, arsa payları oranında kendilerine devredilmesi için dava açar.

Aşağıdaki hallerde mutlak çekilmezlik hali sayılır.

 1. Ortak giderlerden ve kendisine düşen borçları ödemediği için hakkında bir takvim yılı içerisinde iki defa icra takibi yapılmasına veya dava açılmasına sebep olması,
 2. Sulh Hakiminin KMK’nın 33. Maddesi gereğince verdiği emre rağmen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi.
 3. Kendi bağımsız bölümünü, yasalar bu yönetim planı, Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu tarafından yasak edilen işlerden birini yapmak için tahsis etmesi üzerine, yapılan ihtara rağmen ısrarla davranarak 30 gün içinde eski hale getirmemek
 4. Bir yıl içerisinde ikiden ziyade Müşteri şikayeti nedeniyle, hakkında Yönetimce yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müşteri haklılığının ortaya çıkması veya bu konuda yönetime mahkeme kararı ibraz edilmesi.

VI. BÖLÜM

YENİLİK – İLAVELER VE GİDERLERİNE KATILMA

Madde 27) Blok yapıların, ortak yer ve tesislerin düzgün veya daha rahat kullanılır bir hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler için Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Kat Malikleri kurulunda karar alınmışsa bu karara tüm bağımsız bölüm malikleri uymak zorundadır.

VII. BÖLÜM

SOSYAL/ORTAK TESİSLER İŞLETMELER

Madde 28) Sosyal Tesisler ve tescili mümkün ortak yerler,  Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen şekilde tapuya beyanlar hanesine ortak mahal olarak tescil ettirilir. Buna göre, Sosyal tesisler ve ortak yerler bağımsız bölümlerin ortak mahali olup, her hangi bir şekilde bağımsız bölümünü satan malik, aynı zamanda sosyal tesis ve ortak yerler üzerindeki hakkını da satmış olur. Sosyal tesisler ve diğer ortak yerler müşterek met’a olarak bağımsız bölümlerinin ortaklaşa kullanımına tahsis edilmiştir.

 1. Bu tesisler içerisindeki ve dışındaki dükkan, spor tesisi veya salonu, sauna, sinema, kapalı veya açık havuz vb. gibi nitelikte olan bölümler, Site Yönetim Kurulu tarafından işletilir veya kiraya verilir.
 2. Sosyal Tesislerin Site Yönetimi tarafından işletilmesi halinde, bu iş için gerekli personel istihdam etmeye, sözleşmeler yapmaya, bu tesislerin ne şekilde kullanılacağının tespitine, kullanım ile ilgili ücret veya tarife belirlemeye, gerektiğinde kulüp usulü işletmeye ve bunlarla ilgili sözleşmeler yapmaya Site Yönetim Kurulu yetkilidir. Site Yönetim Kurulu bu konuda bir İşletme Yönetmeliği hazırlayarak yürürlüğe koyar ve uygular.
 3. Bağımsız Bölüm Malikleri, sosyal tesisler vb. ortak yerler üzerindeki tüm haklarını Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde Site Yönetim Kurulunca kullanılacağını peşinen kabul etmişlerdir.
 4. Sosyal tesislerin işletilmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilecek gelirle öncelikle Site Yönetim Kurulu tarafından, Sosyal tesislerle ilgili bakım, onarım, yenileme, sigorta vs. işlere sarf edilir. Artan miktar, sitenin genel giderlerinde kullanılır. Bağımsız bölüm malikleri kurulunun alacağı kararla diğer artan miktar Bağımsız Bölüm Maliklerine dağıtılır.

VIII. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Madde 29) 26/08/2008 tarihinde düzenlenen iş bu Yönetim Planı ve mühtevası Ana Gayrimenkullerinden bütün bağımsız bölüm maliklerine okundu, arzularına uygun olduğunu oy birliği ile kabul ederek imzaladıklarını beyan ve ikrar ettiler.

Madde 30) Yürürlükte bulunan 634 sayılı K.M.K. ve 14/11/2007 tarihinde kabul edilerek 28/11/2007 tarihinde 26714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 5711 sayılı kanunla değişen madde 3,4,10,11,12,13,14,18,19,20,22,23,25,26,29,30,33,34,38,47 ve 634 sayılı kanuna ilave edilen Toplu Yapılara ilişkin özel hükümlerden madde 66,67,68,69,70,71,72,73,74 ve ek geçici madde 1 (23,24) geçici 1,2,3 ile 25. Ve 26. Madde hükümleri Salı kalmak koşuluyla iş bu Yönetim Planının tamamlayıcı hükümleri olarak kabul edilmiştir.

Madde 31) Bağımsız Bölüm Malikine veya kullanana yapılacak tebligat:

Bağımsız bölüm maliki işyerini bizzat kullanmıyorsa, tebligat adresini veya değişikliğini bağımsız bölümü kullanan kiracılar ise Ad Soyad ve İş adreslerini yazılı olarak Site Yönetimine vermek zorundadırlar. Tebligat adresini ve değişikliğini bildirmeyen bağımsız bölüm malikinin yönetimde bulunan son adresine böyle bir adreste yoksa, KMK.nın Ek. 1 Mad. Ve tebligat tüzüğünün ilgili ek maddesi uyarınca bağımsız bölümü fiilen kullanan kişiye, fiilen kullananda yoksa ilan tahtasına asılacak tebligat geçerli ve kendisine yapılmış sayılacaktır.

IX. BÖLÜM

BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ

Madde 32) Yönetim Planı eklidir.

X. BÖLÜM

YÖNETİM

Madde 33) BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ KURULU’nun bu Site Yönetim planında ki;

 1. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu için öngörülmüş olan tüm hak, görev yetkileri S.S. DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ GENEL KURULU tarafından,
 2. SİTE YÖNETİM KURULU için öngörülmüş tüm hak, görev ve yetkileri S.S. DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU tarafından,
 3. Site Denetim Kurulu için öngörülmüş tüm hak, görev ve yetkileri S.S. DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ DENETİM KURULU tarafından yürütülür.
 4. Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu ilk toplantısında, 63 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre teşekkül eden bağımsız bölüm malikleri kurul ve alt kurulları yetki ve görevlerini, kurulmuş bulunan “S.S. DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’”ne aktardıklarından, bu kurulların toplantılarını S.S. DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ düzenleyerek Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan her türlü yönetim ve yöneticilik sıfat, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

 

EKİ: 1) Bağımsız Bölüm Listesi
2) Site Yerleşim Planı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.