SINIRLI SORUMLU DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

Sınırlı Sorumlu Demirciler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi (Kooperatif) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Kooperatif olarak sizlere ait elde etmiş olduğumuz her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesini önemsemekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Sınırlı Sorumlu Demirciler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi tarafından ziyaretçiler aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. , Kooperatif ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kapsamı

İşbu politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Sınırlı Sorumlu Demirciler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi,( Kooperatif ) tarafından kişisel verilerin işlenmesinde belirlenen ve benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda politika, firma tarafından gerçekleştirilen kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi Sosyal Tesis-2 No:1 İçkapı No: 8-13 Başakşehir / İstanbul adresinde bulunan Kooperatif tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kooperatif veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

Başta 1163 Sayılı Kooperatifler kanunu olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Kooperatif ’in ticari faaliyeti sürdürme, ortaklarla ilişkilerini geliştirme, hizmet kalitesini arttırma, Kooperatif’ in tâbi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,

Kooperatifler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Kooperatif ile aranızdaki ortaklık ilişkisinden kaynaklanan yasal ve sözleşmesel; hak ve yükümlülükleri yerine getirme, her türlü ortaklık faaliyetlerinin sürdürülmesi,

Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

Fiziksel mekan güvenliğinin teminin sağlamak,

Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

Kooperatif tarafından işlenebilmektedir. Kooperatifin kişisel veri işleme amacı değiştiği takdirde uygun yöntemlerle bu değişikliler tarafınıza bildirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde; ilişki içerisinde olduğumuz avukat, mali müşavir ile sadece şartlar oluştuğu takdirde vergi dairesi, Maliye, kooperatifin bağlı bulunduğu Bakanlık ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu Sıfatıyla Kooperatif Tarafından, Aşağıdaki Hallerde Ayrıca Bir Açık Rızanız Aranmaksızın İşlenebilecektir:

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

– Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

– Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin yazılı ve imzalı bir nüshasını Sınırlı Sorumlu Demirciler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi Sosyal Tesis-2 No:1 İçkapı No: 8-13 Başakşehir / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@demircilersitesi.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Açık rıza beyan formunu linke tıklayarak indirebilir ve e-posta, kargo yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Açık Rıza Beyan Formunu İndir