SINIRLI SORUMLU
DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
ANASÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

KURULUŞ

MADDE : 1– Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir site işletme kooperatifi kurulmuştur.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE : 2– Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

UNVAN

MADDE : 3– Kooperatifin ünvanı ; Sınırlı Sorumlu Demirciler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’ dir.

MERKEZ

MADDE : 4– Kooperatifin merkezi İstanbul’dur.

SÜRE

MADDE : 5– Kooperatif süresizdir.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

(Yeni şekli : 17/05/2011)(Yeni şekli : 30/04/2005)

MADDE : 6– Kooperatifin amacı, ortaklarının sahibi bulunduğu işyerlerinden oluşan sitenin ve site sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenmek siteyi geliştirmek ve güzelleştirmektedir.

Bu amaçla kooperatif;

1-Kat mülkiyeti kanununa göre oluşan Kat Malikleri Kurulu veya alt kurullarınca yönetici seçilmesi halinde, anılan kanun hükümlerine göre yöneticilik görev ve yetkilerini kullanarak siteyi yönetir.
2- Mülkiyetinde olan ortak ve genel hizmet tesislerinin, 1163 sayılı kooperatifler kanunu hükümleri uyarınca işletilmesini ve kiraya verilmesini sağlar, bunların bakım, koruma ve onarımları ile ilgili gerekli önlemleri alır.
3- Kooperatifin amacına uygun gördüğü menkul ve gayrimenkulleri satın alır veya yaptırır, gerektiğinde genel kuruldan alınacak karar doğrultusunda ihtiyaç fazlası olan sosyal tesisler ile genel hizmet alanlarını yap-işlet-devret usulü ile kiraya verir veya satar. Site içinde mülkiyetinde olan boş alan ve uygun yerlere imar planı esaslarına göre ortak ihtiyaçları karşılayacak, işletme faaliyetinin gerekli kıldığı inşaatları yapar veya yaptırır. İnşaatı gerçekleştirilen sosyal ve genel hizmet tesislerini işletir veya kiraya verir ya da işletilmesini sağlar.
4- Ortakları tarafından ihtiyaç duyulan gıda, işyeri ve ev tekstili araç ve gereçleri ile diğer her türlü ihtiyaç maddelerinin ucuza temin edilerek, bu maksatla ayrılmış sosyal tesisler ile genel hizmet tesislerinde satışını sağlar, gerekirse ulaşıma yönelik tesisler kurar ve ulaşım hizmetlerini düzenler, ortakların müşterek faydalanacakları her çeşit makine, ekipman ve tesisleri edinir. Sitedeki işyerlerinin doğalgaz, elektrik, telefon ve su temininde yardımcı olur, gerekirse altyapısının bakım ve onarılmasına katkı sağlar.
5- Site sakinlerinin sportif faaliyetleri ile sosyal dayanışma ve yardımlaşmalarını temin maksadıyla, yardım fonları oluşturur. Eğitim yayın ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
6- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
7- Diğer kooperatiflerle işbirliği yapar, işletme kooperatifleri üst kuruluşlarına girer.
8- Site sakinlerinin ve site içerisinde yer alan menkul ve gayrimenkullerin sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.
9- Ortaklarının; su, elektrik enerjisi ve doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu, kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak bunları bedeli karşılığında dağıtımının yapılmasına aracı olur. Gerektiğinde kendi olanakları ile bu ihtiyaçları sağlar.
10- Mevcut sitenin temizlik, bakım, onarım ve güvenlik hizmetini yapar. Site emniyetini sağlar, yangına ve afetlere karşı gerekli tertibatı kurar.
11- Site içerisinde bulunan büfe, lokanta gibi müşterek mülkiyetteki işyerlerini işletir, adına işlettirir veya kiraya verir.
12- Kooperatif Organize Sanayi Bölgesi kurar veya kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgelerine iştirak edebilir.
13- Genel kuruldan gerekli kararları almak koşuluyla, faaliyet konuları kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesine elverişli olup da kooperatifin faaliyet gösterdiği bölgede hizmet sunan ve yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan şirketlerle işbirliği yapabilir, ortak girişimlerde bulunabilir ve bunlara ortak olabilir. Kooperatifin mülkiyetinde bulunan ihtiyaç fazlası sosyal tesisler ile genel hizmet tesislerini söz konusu şirketlere kiraya verebilir, elde edilecek geliri ortakların umumi yararları doğrultusunda kullanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE
(Yeni şekli : 27/03/2010)

MADDE: 7– Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak sermayenin en az haddi  700 (yedi yüz) Türk lirasıdır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ¼ ‘ünün peşin ödenmesi zorunludur. Aynı sermaye konabilir. Kooperatif mevcut bir işletmeyi veya ayınları devir alabilir. Ayın nevinden sermaye konması halinde 1163 sayılı kooperatifler kanununun 21 ve 22’nci maddelerine göre hareket olunur.

PAYLAR
(Yeni şekli : 27/03/2010)

MADDE : 8– Bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk  lirasıdır. Ortaklar en çok 5.000 (Beş bin) pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 1 (Bir) pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık payları, bu ana sözleşmenin 19’ncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100 (Yüz) Türk Lirası itibar olunur.

PAYLARIN ÖDENMESİ

MADDE : 9– Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az ¼ ‘ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLIK İŞLEMLERİ

ORTAKLIK ŞARTLARI
(Yeni şekli : 30/04/2005)

MADDE : 10– Kooperatife ortak olabilmek için ;

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya 1163 sayılı kooperatifler kanununun 9’uncu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak
 2. Site dahilinde, S.S. İstanbul Demirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde işyeri maliki, genel hizmet tesislerinden birinin maliki olmak gerekir.
 3. Kooperatifin OSB kurması veya kurulmuş OSB’lere iştirak etmesi durumunda, 4562 sayılı OSB kanunu, OSB kuruluş protokolü ve OSB uygulama yönetmeliğinde belirtilen katılımcı vasıflara sahip olmak,

ORTAKLIĞA KABUL

MADDE : 11– Gerekli şartları taşıyan, kooperatife ortak olmak için yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda ana sözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir. Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Yönetim Kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10’uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır. Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli ortaklığa alındığı takdirde kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder.

ORTAK SAYISI

MADDE : 12– Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA

MADDE : 13– Her ortak hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim Kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

MADDE : 14– Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

 1. 10’ncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.
 2. Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak çıkarma kararının tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir.

Bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir. Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılmazlar. Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

ORTAK OLMAYANLARA ORTAKLIĞI SONA ERENLERİN DURUMU VE HESAPLAŞMA 

MADDE: 15- Gerekli nitelikleri taşıdığı halde ortak olmayanlar ile herhangi bir nedenle ortaklığı sona erenler, genel hizmet tesislerinden hiçbir şekilde yararlanamazlar. Kat mülkiyeti kanunu hükümleri saklıdır. Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları O yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir. Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

ÖLEN ORTAĞIN DURUMU

MADDE : 16- Ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder. Mirasçıların temsilciyi tayin etmemeleri veya ortaklığı devam etmek istememeleri halinde, ölen ortağın alacak ve borçları 15’nci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

ORTAKLIĞIN DEVRİ

MADDE : 17- Ortaklık yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek suretiyle 10’ncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devir edilebilir. Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz. Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer.

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME

MADDE : 18- Ortaklığı sona erenler ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilirler.

ORTAKLIK SENEDİ

MADDE : 19- Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı olarak senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin ünvanı, sahibinin adı ve soyadı , iş ve konut adresi kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı ve çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet ana sözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI  

MADDE : 20- Her ortak kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur. Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder. Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER

MADDE : 21- Ortaklar; taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere, genel kurulca belirlenecek miktardaki işyerleri ile ortak yer ve tesislerin sigorta,bakım koruma, onarım,işletme ve benzeri giderlere katılım payları ile ortak ihtiyaçları karşılayacak veya işletmenin gerekli kıldığı, bina ve tesisler ve benzeri giderlerin taksitlerini ödemekle yükümlüdür. Ortaklar bu yer ve tesisleri kullanmadıklarını veya bunlardan yararlanmalarına lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek katılım paylarını ödemekten kaçınamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİM

KOOPERATİFİN ORGANLARI 

MADDE : 22- Kooperatifin organları şunlardır :

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

GENEL KURUL
Görev ve Yetkileri 

MADDE : 23- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Bilanço , bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları ve yıllık tahmini bütçeyi inceleyerek kabul veya reddetmek, gelir-gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak,
 2. Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,
 3. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret huzur hakkı ve yolluk miktarlarını görüşerek karara bağlamak,
 4. Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
 5. Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,
 6. Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,
 7. Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek
 8. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliği, yerini ve azami fiyatını,satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,
 9. İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,
 10. Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,
 11. Kanun ve ana sözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,

Genel Kurul , yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında karar verebilir.

Oy Hakkı ve Temsil

MADDE : 24- Toplantı tarihinden itibaren üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı, oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir. Ortak sayısı 1.000’i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir. Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu,ana ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsile ortaklık şartı aranmaz. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanamaz.  Hiç bir ortak : kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışında şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

Toplantı Şekli ve Zamanı

MADDE : 25- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

Toplantı Yeri 

MADDE : 26- Genel Kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Çağrıya Yetki Organlar

MADDE : 27- Genel Kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Genel Kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’ nun isteği halinde genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir. Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret  Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

Çağrının Şekli

MADDE : 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür. Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7 en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürenin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılamaz. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

Bütün Ortakların Hazır Bulunması

MADDE : 29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyle, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır. Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçtikleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

Bakanlığa Müracaat ve gönderilecek Belgeler

MADDE : 30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 ün önce , Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) diğer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir. Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

Gündem

MADDE : 31- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

 1. Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
 2. Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,
 3. Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
 4. Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerin seçilmesi,
 5. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 6. Gerekli görülen diğer hususlar.

Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’ tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

Ortaklar Cetveli

MADDE : 32- Yönetim Kurulu ; her genel kurul toplantısından önce tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile, asaleten veya vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür. Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve Başkanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

Görüşme ve Karar Nisabı

MADDE : 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az ¼’ünün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz. Genel kurul kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır. Ancak kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmeye veya ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetveline imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 Sayılı Kooperatifler kanunun 52’nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Toplantının  Açılması ve Başkanlık Divanı

MADDE : 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter  üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimde en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar. Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

Oy Kullanma Şekli

MADDE : 35- Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak,genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.

Bilanço Tasdikli ve İbra

MADDE : 36- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar. Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler. İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

Karaların Tesiri

MADDE : 37- Kanun ve ana sözleşmeye uygun suretle toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

Kararların Tesiri

MADDE : 38- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet  esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararlarını aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

 1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif olarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri ;
 2. Yönetim Kurulu ;
 3. Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri,

Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.

Genel Kurul Tutanağı

MADDE : 39- Genel kurul toplantılarının, muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini,yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir. Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı

MADDE : 40- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden 15 gün içinde Ticaret sicil Memurluğuna verilmekle birlikte tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

Bakanlığa Gönderilecek Belgeler

MADDE : 41- Toplantı gününden itibaren en geç 1 ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve ticaret Müdürlüğü’ne tevdi edilir.

YÖNETİM KURULU
Seçimi ve Süresi

MADDE : 42- Yönetim Kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur.genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Yönetim Kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kuruldan en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur’aya başvurulur. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Seçilme ve Şartları

MADDE : 43- Yönetim Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 3. Aynı türde başka bir işletme kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
 4. Türk ceza kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümleri ile 1163 sayılı Kooperatifler kanununa göre mahkum olmamak,
 5. Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.

Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Hakkında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündeminde madde konulur.

Görev ve Yetkileri

MADDE : 44- Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının ve yıllık tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak,
 2. Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
 3. Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak, kredi alma işlerinde Kooperatife kredi açacak müesseselerde olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,
 4. Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,
 5. Kooperatifi resmi dairelerde,mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
 6. Dava açmak,sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
 7. Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak veya kooperatif adına rehine koymak,
 8. Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde Kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,
 9. Kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbir ve kararları almak,
 10. Kat Mülkiyeti Kanununa göre teşekkül eden bağımsız bölüm malikleri kurul ve alt kurulları yetki ve görev aktardıkları takdirde; bu kurulların toplantılarını düzenlemek, kat mülkiyeti kanundan doğan her türlü yönetim ve yöneticilik, sıfat, yetki,hak ve sorumluluklarını üstlenmek.

Görev Bölümü ve Toplantılar

MADDE : 45- Yönetim kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan gereğine göre de birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda ikici başkanın çağrısı ile toplanır.  Toplantı en az bir defa ve en az yarıdan fazla üyenin katılması ile yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılmaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar. Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir. Alınan kararlar tarihi ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır. Verilen karara karşı olanlar ile çekimser kalan üyeler karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

Kooperatifin Temsil ve İlzamı

MADDE : 46- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için, kooperatif ünvanı altına temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir. Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkilisine sahip kimseler değiştirilebilir.

Üyeliğin Boşalması

MADDE : 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir. Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır. Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanmaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, T.Ticaret Kanununun 315’nci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağırılır.

Sorumluluk ve Yasak Muameleler

MADDE : 48- Yönetim Kurulu kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret ve işletme sırlarını saklamaya yükümlüdürler. Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanun’i hükümleri uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere vermesinden sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi ve başkası namına bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Yönetim kurulu üyeleri  ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz. Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler. Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile, karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar. Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zaman ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

Yönetim Kurulu Üyelerin Ücretleri

MADDE : 49- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim kurulu üyelerine, Genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i Miktarların dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

Murahhas Üye

MADDE : 50- Yönetim kurulu kararı ile, üyelerden biri veya bir kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.

Müdür ve Diğer Personel

MADDE :  51- Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından ve hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur. İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri, yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütçede belirtmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

DENETİM KURULU

Seçimi ve Süresi

MADDE : 52- Genel kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca, süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir. Genel Kurul denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu ana sözleşmenin 42’nci maddesi üçüncü fıkrası hükmü denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

Seçilme Şartları

MADDE : 53- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 2. Türk ceza kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı suçlara ilişkin hükümleri ile Kooperatifler Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak,
 3. Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleri ile üçüncü derece dahil kan ve sıhrı hısım (kendisinin ve eşinin,anne, baba, çocuk, büyük anne, büyükbaba, torun, amca, hala, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

Görev ve Yetkileri

MADDE : 54- Denetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,
 2. Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üz ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,
 3. En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
 4. Bütçe, bilanço, gelir-gider cetvelini denetlemek,
 5. Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 6. Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,
 7. Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,
 8. Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif personeli hakkında şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak,
 9. Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak,

Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanları, kanun ve ana sözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların, bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler. Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

Sorumluluk

MADDE : 55- Denetim kurulu üyeleri, kanun anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması

MADDE : 56-  Denetim Kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her  zaman görevlerinden çekilebilirler. Kanun ve ana sözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanunun 351’nci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

MADDE : 57- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, genel kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ
HESAPLAR

Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları

MADDE : 58-  Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer suret verilir.

Muhasebe Usulü 

MADDE : 59- Kooperatif hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.

Gelir Gider Farkı ve Dağıtımı
(Yeni şekli : 15/03/2014)

MADDE : 60- Gelir -gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir.

Müspet gelir gider farkının %20’si yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra geri kalan müspet fark genel kurulda alınacak karara göre ortaklarla muamelelerden doğan kısmının ilgili ortaklara muameleleri oranında risturn olarak, ortak dışı işlemlerden doğan kısmının ise ortakların ödenmiş sermaye payları oranında dağıtılmasına karar verilebileceği gibi kooperatifin gelişmesi için oluşturulacak yatırım fonu ve özel fon arasında da bölüştürülebilir.
Gelir gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde 61.maddeye göre oluşturulan özel fon ile veya ortak sermaye paylarından karşılanır.

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz.
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez.

Özel Fon ile Ortaklar ve Personel İçin Yardım Fonu 

MADDE : 61- 60’ncı maddenin 2’nci fıkrasına göre kararlaştırılacak miktarlar, kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fon hesabı ile ortaklar ve personel için yardım fonu hesaplarında toplanır. Kooperatif ortak dışı işlemlerde bulunmuş ise, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır. Bu fonlardan toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca belirlenir.

DEFTERLER

MADDE : 62-Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.

 1. Yevmiye defteri,
 2. Defteri kebir,
 3. Envanter defteri,
 4. Karar defteri
 5. Ortaklar defteri,

Kooperatifte bu defterden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve önemini gerektirdiği diğer defterler de tutulur.

Defterleri Tasdik Ettirme Yükümlülüğü 

MADDE : 63- Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlanılmadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzasıyla tasdik eder.

Defter ve Belgelerin Saklanması 

MADDE : 64- Kooperatif ile ilgili yazı,mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, fiş gibi belgelerde ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir. Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere, T.T.K.’nun 68’nci maddesi uyarınca noter veya ortaklardan birine tevdi olunur.

ALTINCI BÖLÜM
DAĞILMA VE TASFİYE

Birleşme ve Devir 

MADDE : 65- Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine yada herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde, 1163 Sayılı Kanunun 84’ncü ve 85’nci maddelerine göre işlem yapılır.

Dağılma Sebepleri 

MADDE : 66- Kooperatif:

 1. Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine,
 2. Genel kurul kararıyla,
 3. İflasın açılmasıyla,
 4. Kanunlarla öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,
 5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması halinde,
 6. Üç yıl olağan genel kurul yapılmaması halinde,
 7. Amacına ulaşma imkanının kalmadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.

Tasfiye Kurulu 

MADDE : 67- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapmadığı takdirde, tasfiye ,işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir. Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir. 1163 Sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin 1’nci  fıkrasının 3’ncü bendi ile 62’nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. Yönetim Kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi 

MADDE : 68- Tasfiye Kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.

 1. Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.
 2. Tasfiye süresince kooperatif ünvanı ‘Tasfiye Halinde ‘ ibaresi ilave edilerek kullanılır.
 3. Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli kurul kararıyla belirlenir.
 4. Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borç gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumunu gösterir bir cetvel tanzim edilir.
 5. Kooperatifin eskiden başlamış olup da bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getiriliri, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.
 6. Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde, tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.
 7. Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.
 8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasifye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.
 9. Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı 33’ncü maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
 10. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tevdi olunur.
 11. Kooperatif borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.
 12. Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif ünvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bakanlık ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi

MADDE : 69- Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabirdir. Bakanlık; Kooperatif üst kuruluşlarını, İlgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir. Kooperatif görevlileri ; Kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

Siyasi Faaliyet Yasağı 

MADDE : 70- Kooperatif, siyasi maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif faaliyetleri bu maksatla alet edilemez. Kooperatif siyasi partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez, bunlara maddi yardımlarda bulunamaz. Kooperatifin yönetim ve denetim kurulları, kooperatifi temsilen siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar.

Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE : 71- Bu ana sözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri 

MADDE : 72- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak  üzere aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

 1. Kemal TOPCUOĞLU
 2. Salih ÇOLAK
 3. Ali HAKTANIR
 4. Besim SADIKER
 5. Rafet TÜRK

İlk Denetim Kurulu  

MADDE : 73- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

 1. Cavit ÇELİK
 2. Mehmet EYÜBOĞLU
 3. Salih Zeki ÖZTÜRK

Kurucular 

MADDE : 74- Aşağıda isimleri, tabiyetleri, ikametgah adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan,

 1. Kurucu ortaklar, bu ana sözleşmenin 10’ncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,
 2. İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu ana sözleşmenin 43’ncü ve 53’ncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan eder.
Adı ve Soyadı Tabiyeti İkametgah Adresi Sermaye Taahhüdü Ödediği Sermaye İmza
Kemal TOPÇUOĞLU TC Altıntepsi Mh.Poyraz Sk. No:12 K:3 Bayrampaşa / İST 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺
Salih ÇOLAK TC Ereğli Mah.İskenderağa Cami Sk. İslam Apt. E Blok No:20/4 Fatih / İST. 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺
Ali HAKTANIR TC Altıntepsi Mah.Aslantepe Sk. No:16 D:2 Bayrampaşa / İST 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺
Besim SADIKERr TC Çırpıcı Mah. 75/2 Sk. No:109 D:1 Zeytinburnu / İST 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺
Rafet TÜRK TC Orta Mah.Aydın Sk.No:1 D:6 Bayrampaşa / İST 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺
Mehmet EYÜBOĞLU TC Siyavuşpaşa Mh.Çamlık Cad. Küçük Apt. No:19/9 Bahçelievler / İST 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺
Cavit ÇELİK TC Haydar Mah.Şair Baki Sk.No:26 D:12 C Fatih / İST 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺
Salih Zeki ÖZTÜRK TC Molla Şeref Mah.Sigortacı Sk. Nur Palas Apt. No:5/6 Fatih / İST 70.000.000 ₺ 17.500.000 ₺

 

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.