26 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26738

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

19/4/1990 günlü 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 2 nci maddesinin (f) bendinde gösterilen kooperatif ve üst kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin bu kanun hükümlerine göre Bakanlığımıza verecekleri “Mal Bildirimleri” konusundaki esaslar 26/5/1990 günlü 25529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1990/53-54 sayılı Bakanlığımız Tebliğinde yer almış, ayrıca 2005/1 sayılı Bakanlığımız Tebliğinde de bu konuda hatırlatmalarda bulunulmuştu. Anılan Tebliğlerde, merkezi Ankara’da bulunan ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olup Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler ve 4572 sayılı Kanun hükümlerine tabi kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildirimi beyanlarının Bakanlığımıza (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) gönderileceği bildirilmişti.

Merkezi Ankara’da bulunan kooperatifler ve üst kuruluşlarının Bakanlığımızda bulunan arşiv dosyaları Ankara Valiliğine (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) devredildiğinden, bundan böyle merkezi Ankara’da bulunan;

– 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri,

– 4572 sayılı Tarım Satış ve Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi kooperatiflerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

Göreve başladıkları ve görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen bir ay içinde, görevli bulundukları süre içinde ise sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar, mal bildirimi beyanlarını kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde Ankara Valiliğine (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) vereceklerdir.

Ayrıca, anılan Kanunun 8/2 maddesine göre, görevleri nedeniyle birden fazla kuruluşa mal bildiriminde bulunacak kişiler, sadece asli kurumuna mal bildirimini verecek, ancak bu durumu bir yazıyla Ankara Valiliğine

(Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) bildireceklerdir.

Tebliğ olunur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.